PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, SERVISNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST PRO PŘÍPRAVU, VÝSTAVBU A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB A ZAŘÍZENÍ

Vodohospodářský podnik a.s.
projektová, inženýrská a konzultační firma


Působící v oblasti vodního hospodářství a ekologie, plně se věnuje problematice vodohospodářských staveb a souvisejících zařízení, jako jsou např.:

vodovodní přivaděče a rozvodné sítě

kanalizační sběrače a stokové sítě stanice

úpravny pitných a technologických vod

komunální a průmyslové čistírny odpadních vod

čerpací stanice

vodojemy stanice


Spolupráce a cíle

Naše krédo směřuje k ochraně, využití a rozvoji vodních zdrojů a k ochraně životního prostředí před škodlivými účinky znečištěných odpadních vod, dále pak k ekologické likvidaci čistírenských kalů zpět do ekosystému, tj. na zemědělské pozemky.

Proto je snahou společnosti poskytovat své služby na úrovni nejmodernějšího vědeckého a technického poznání. Jejím cílem je i trvalé zvyšování kvality nabízených služeb a prací při současném snižování nákladů na realizaci zakázky.

Pravidelné hodnocení dosažených výsledků umožňuje společnosti a jejímu vedení přijímat opatření k zajištění trvalé spokojenosti zákazníků, jimiž jsou především města a obce, průmyslové a zemědělské závody.

 

Mimo tyto aktivity zajišťuje Vodohospodářský podnik a.s. služby při řízení zkušebních a trvalých technologických provozů vodohospodářských zařízení a kalový dispečink na čistírnách odpadních vod.

Vodohospodářský podnik a.s. poskytuje komplexní projektové a inženýrské služby v investiční výstavbě vodohospodářských staveb.

Vlastními kapacitami zajišťuje projektovou dokumentaci všech stupňů (záměr-studie, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, zadávací dokumentace a dokumentace pro realizaci stavby), a to včetně komplexní inženýrské činnosti.

Dále firma provádí zpracování pasportů, provozních řádů a generelů pro vodovody a kanalizace. Tyto činnosti doplňuje vlastní laboratoř, kde se provádí rozbory vod, provozní pokusy a zkoušky pro návrhy a hodnocení příslušných technologických procesů

Příloha účetní závěrky

 Příloha účetní závěrky za rok 2015

Zápis o konání řádné valné hromady

 Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodohospodářský podnik a.s., která se konala dne 31.5.2016 v Plzni, Pražská 87/14 od 14:00 hod.

Oznámení pro akcionáře

Valná hromada společnosti Vodohospodářský podnik a.s., Pražská 87/14, 303 02 Plzeň, IČ 62623508, na svém zasedání dne 21.11.2016 přijala mj. rozhodnutí o změně akcií listinných na akcie zaknihované. Společnost po nabytí účinnosti změny podoby akcií vydá 220 kusů zaknihovaných akcií po 10.000,- Kč nominální hodnoty, které budou připsány na účty akcionářů v příslušné centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou vede centrální depozitář podle zvláštního zákona. Akcionáři získají zaknihované akcie v poměru jmenovitých hodnot jejich dosavadních akcií. Akcionáři odevzdají dosavadní listinné akcie společnosti ve lhůtě dvou měsíců od tohoto zveřejnění.

Ing. Radomír Meduna
předseda představenstva


Vodohospodářský podnik a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001.

V roce 2004 udělilo sdružení Stavíme ekologicky spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví Vodohospodářskému podniku a.s. hlavní cenu za rekonstrukci a modernizaci Čistírny odpadních vod Klatovy.

Domů | O nás | Kontakty

© 2004-2006  Vodohospodářský podnik a.s., kontakt vhp@vhp.cz nebo +420 377 201 630, přístupy: .
Vývoj&Správa - Nithia Ltd. (na základě licence i24, více na www.i24.cz).
 Pro přesnější informace nebo naplánování cesty, klikněně na mapu. Dále zde uvádíme situační schéma příjezdu na parkoviště naší společnosti.Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 14
P.O.BOX 2
303 02 Plzeň

tel.: +420 377 201 630
fax: +420 377 201 639
e-mail: vhp@vhp.cz
http://www.vhp.cz

ISDS: tw6gxx8
Výpis z OR »


verze 2.0.1.7 (2011-04-17 16:47:27)