PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, SERVISNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST PRO PŘÍPRAVU, VÝSTAVBU A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB A ZAŘÍZENÍ

Politika kvality


Vodohospodářský podnik, a.s. je firmou orientující se na zabezpečování projekčních, inženýrských i stavebních prací z oblasti vodního hospodářství. Byla založena v roce 1995 a navazuje na tradici krajských podniků vodovodů a kanalizací a společnosti s ručením omezeným stejného jména. Od té doby spolupracuje zejména s podniky vodovodů a kanalizací, městy a obcemi i průmyslovými podniky z celá České republiky. Společnost navrhuje technologické linky pro čištění a úpravu vody, prověřuje funkci stávajících provozů, posuzuje jejich účinnost i účinnost jednotlivých technologických etap a navrhuje postupy pro zefektivnění provozu. Zpracovává projektovou dokumentaci všech stupňů a poskytuje inženýrské služby související s přípravou a realizací zejména vodohospodářských staveb. Společnost řeší problematiku odpadového hospodářství zaměřenou na využití kalů z čistíren odpadních vod. V rámci podpory jednotlivých zakázek zajišťuje též nákup a prodej speciálních technologických zařízení a výrobků. Mezi zákazníky společnosti je i řada privátních společností jejichž předmět podnikání nesouvisí se zpracováním a distribucí vody a jsou odběrateli služeb podniků vodovodů a kanalizací. Společnost se v neposlední řadě podílí též na zpracování a oponentaci legislativních a technických dokumentů ve spolupráci s orgány státní správy.

Snahou společnosti je poskytovat své služby na úrovni soudobého technického poznání a v souladu s navrženou kvalitou a požadavky zákazníka. Jedním ze základních principů řízení společnosti je její přístup k zabezpečení spokojenosti zákazníků a zajištění kvality realizovaného díla v průběhu zpracování návrhů a technologických řešení, stavební i technologické projektové dokumentace i investiční a realizační přípravy stavby, v průběhu vlastní realizace i po dokončení díla v rámci zkušebního i trvalého provozu. Pravidelné hodnocení dosažených výsledků umožňuje společnosti a jejímu vedení přijímat opatření k zajištění trvalé spokojenosti zákazníků i ostatních zainteresovaných stran.

Za účelem trvale zvyšovat spokojenost zákazníků i ostatních účastníků realizace společnost vybudovala systém vnitřního řízení s důrazem na zajištění a průběžné ověřování kvality veškerých dodávek prací a vlastních činností. Snahou je tento systém neustále zdokonalovat a zlepšovat. Systém je budován na základech norem ISO 9001.Ve společnosti je stanovena konkrétní organizační struktura Certifikační společnost
Bureau Veritas Quality International
(BVQI) s vymezením pravomocí a odpovědností (Organizační řád) a přehledný popis systému řízení kvality s odkazy na podrobné pracovní postupy (Příručka kvality). Navazující soubor řídících dokumentů vymezuje postupy pro kvalitní zajišťování rozhodujících činností.

Postupy pro kvalitní zajištění produkce jsou součástí pracovních pravidel zpracovaných pro opakující se činnosti a jsou obsaženy též v kontrolních a zkušebních plánech zpracovaných pro jednotlivé zakázky (plány kvality).

Součástí zavedeného systému řízení kvality je též soustavné vzdělávání zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace, odborných znalostí zkušeností a dovedností.

Cílem společnosti je trvalé zvyšování kvality nabízených služeb a prací při současném snižování nákladů na realizaci zakázky. K zajištění tohoto cíle slouží systém řízení kvality vycházející ze strategického plánu rozpracovaného do operativních plánů rozvoje firmy. V uvedených plánech jsou pravidelně specifikovány konkrétní cíle kvality a současně stanoveny zdroje a postupy pro jejich dosažení i způsoby měření stejně jako kontrolní a analytické mechanizmy ke sledování vývoje ekonomických hodnot a dosahovaných výsledků v oblasti kvality prováděných prací.

Plnění cílů společnosti podmiňuje její investiční rozvoj, trvalé zvyšování kvalifikace a spokojenosti zaměstnanců i další rozvoj vnitřní kultury firmy a zkvalitňování jejího vztahu k vnějšímu prostředí (město, životní prostředí, společnost, ...). Pro zákazníky je významná též snaha pro docílení příznivých cenových podmínek při realizaci zakázek, která vychází ze snahy o omezení a případně i vyloučení nadbytečné či nedostatečně kvalitní práce.

Vyhlášená politika kvality:

 Politika kvality - 6. vydání
Domů | O nás | Kontakty

© 2004-2019  Vodohospodářský podnik a.s., kontakt vhp@vhp.cz nebo +420 377 201 630.
Vývoj&Správa - Karumien s.r.o. (na základě licence i24, více na www.i24.cz).
 Pro přesnější informace nebo naplánování cesty, klikněně na mapu. Dále zde uvádíme situační schéma příjezdu na parkoviště naší společnosti.Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 14
P.O.BOX 2
303 02 Plzeň

tel.: +420 377 201 630
fax: +420 377 201 639
e-mail: vhp@vhp.cz
http://www.vhp.cz

ISDS: tw6gxx8
Výpis z OR »


verze 2.0.2.1 (2017-07-31 00:31:27)