PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, SERVISNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST PRO PŘÍPRAVU, VÝSTAVBU A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB A ZAŘÍZENÍ

Předčištění mlékárenských OV Hollandia technologií MBBR a městská ČOV Krásné Údolí
Referenční zakázka


Místo

Krásné Údolí (Toužim)

Investor

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.

Rok ukončení

Stavební/technologická část (2016)

Zkušební provoz (2017)

Stupeň zakázky

Kompletní projektová a inženýrská činnost. Od technologické expertní studie, k projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentaci pro provádění stavby. Během výstavby byl dále z naší strany zajištěn autorský dozor a technický dozor stavebníka, včetně vedení a vyhodnocení zkušebního provozu.

Stručný popis

Předčištění OV Hollandia – garance projektu → odtok < 500 EO, Qmax = 2,6 l/s
ČOV Krásné Údolí – projektovaná kapacita 900 EO, Qmax = 7,1 l/s

Odpadní vody z mlékárenského provozu Hollandia jsou akumulovány ve vyrovnávacích nádržích a předčištěny na flotační jednotce (úprava pH, chemické hospodářství flotace). Odtok z flotace je veden na dvojici sériově protékaných aerobních bioreaktorů – intenzivní technologiie MBBR (moving bed biofilm reactor) s nosiči biomasy Aqwise®. Takto předčištěné odpadní vody jsou vedeny spolu s městskými odpadními vodami na městskou ČOV, která je po kompletní intenzifikaci. ČOV Krásné Údolí je nově navržena jako mechanicko-biologická, s řízenou nitrifikací/denitrifikací s jemnobublinnou aerací a kalovým a chemickým hospodářstvím.

Dodavatelé

Generální dodavatel: Mobiko plus a.s.

Dodavatel technologické části: K&K Technology a.s.

Projekční a inženýrské práce: Vodohospodářský podnik a.s.


Domů | O nás | Kontakty

© 2004-2024  Vodohospodářský podnik a.s., kontakt vhp@vhp.cz nebo +420 377 201 630.
Vývoj&Správa - Karumien s.r.o. (na základě licence i24, více na www.i24.cz).
 Pro přesnější informace nebo naplánování cesty, klikněně na mapu. Dále zde uvádíme situační schéma příjezdu na parkoviště naší společnosti.Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 14
P.O.BOX 2
303 02 Plzeň

tel.: +420 377 201 630
fax: +420 377 201 639
e-mail: vhp@vhp.cz
http://www.vhp.cz

ISDS: tw6gxx8
Výpis z OR »


verze 2.0.2.1 (2017-07-31 00:31:27)