PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, SERVISNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST PRO PŘÍPRAVU, VÝSTAVBU A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB A ZAŘÍZENÍ

Zkapacitnění ČOV Chotíkov včetně optimalizace dešťového odtoku
Referenční zakázka


Místo

Chotíkov

Investor

Obec Chotíkov

Rok ukončení

Stavební/technologická část (2014)

Zkušební provoz (2015)

Stupeň zakázky

Kompletní projektová a inženýrská činnost. Od technologické expertní studie, k projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentaci pro provádění stavby. Během výstavby byl dále z naší strany zajištěn autorský dozor a technický dozor stavebníka Na konci výstavby provedena dokumentace skutečného provedení stavby.

Stručný popis

ČOV Chotíkov – projektovaná kapacita 2000 EO, Qmax = 12,6 l/s Záměrem stavby bylo vybudování objektů nové mechanicko – biologické čistírny odpadních vod, která nahradila stávající, nevyhovující kořenovou čistírnu odpadních vod a to včetně napojení na obecní vodovod a na veřejnou elektropřenosovou soustavu. Dále byla předmětem řešení přestavba stávající štěrbinové nádrže, ležící v areálu původní kořenové ČOV pro účely dešťové nádrže. Druhou část této akce představovala úprava tří stávajících odlehčovacích komor na stokové síti obce Chotíkov, jejichž původní parametry a vystrojení nedostatečně chránily recipient před vlivy dešťového odtoku.

Zhotovitelé

Generální zhotovitel – SYNER VHS Vysočina, a.s.

Stavební část - SYNER VHS Vysočina, a.s.

Technologická část – OMS Walter, spol. s r.o.


Domů | O nás | Kontakty

© 2004-2024  Vodohospodářský podnik a.s., kontakt vhp@vhp.cz nebo +420 377 201 630.
Vývoj&Správa - Karumien s.r.o. (na základě licence i24, více na www.i24.cz).
 Pro přesnější informace nebo naplánování cesty, klikněně na mapu. Dále zde uvádíme situační schéma příjezdu na parkoviště naší společnosti.Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 14
P.O.BOX 2
303 02 Plzeň

tel.: +420 377 201 630
fax: +420 377 201 639
e-mail: vhp@vhp.cz
http://www.vhp.cz

ISDS: tw6gxx8
Výpis z OR »


verze 2.0.2.1 (2017-07-31 00:31:27)