PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, SERVISNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST PRO PŘÍPRAVU, VÝSTAVBU A PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB A ZAŘÍZENÍ

ČOV Karlovy Vary - sušení kalu
Referenční zakázka


Místo

ČOV Karlovy Vary - Drahovice

Investor

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, VSOZČ

Rok ukončení

Stavební/technologická část (jaro 2016)

Zkušební provoz (2016)

Stupeň zakázky

Kompletní projektová a inženýrská činnost. Od projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení, 2 etapy dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Během výstavby byl dále z naší strany zajištěn autorský dozor projektanta pro stavebníka.

Stručný popis

Projektovaná kapacita 6000 t/rok odvodněného kalu
Vstupní sušina - 22÷23%
Výstupní sušina – min. 90%
Sušící teplota – 78°C, nízkoteplotní proces
Odpařovací kapacita – min. 558 kg H2O/hod
Tepelný příkon jmenovitý - 558 kW
Elektrický příkon – ca. 75 kW
Chladicí voda (20°C) – max. 60 m3/hod

Záměrem stavby bylo vybudování kompletního nového technologického celku sušárny odvodněného kalu na ČOV Karlovy Vary, jako nové formy kalové koncovky čisticího procesu.

Realizací projektu se výrazně finální objem i hmotnost produkovaných kalů, jejich forma a zásadně se tím zlepšily podmínky pro jejich transport a případné možné další energetické využití jako energetické suroviny.

Stabilizované a odvodněné kaly byly dosud vyváženy na rekultivaci skládek, nicméně do budoucna je tento systém neudržitelný z hlediska legislativy v souladu s legislativou Evropskou, která požaduje výrazně snížit objem organických materiálů, ukládaných na skládky.

Projekt byl realizován postupně ve 2 etapách, kdy v etapě 1 byla vybrána vlastní technologická linka nízkoteplotní sušičky a následně na tuto technologii bylo ve 2. etapě vyprojektováno a vybráno navazující periferní technologická zařízení, systém řízení, stavební objekt haly s uskladněním usušeného kalu, napojení na kompletní technickou infrastrukturu pro zabezpečení provozu nové linky (teplo, el.energie, voda, chladicí voda, čištění odpadního vzduchu, likvidace kondenzátu apod.).

Dispozice sušárny je koncipována s výhledem možného rozšíření technologie o další fázi - spalování usušeného kalu v místě.

Akce je přihlášena do soutěže Stavba Karlovarského kraje 2017, v kategorii průmyslových staveb.

Zhotovitelé

Generální zhotovitel – Hubert s.r.o.

Stavební část – Hubert s.r.o.

Technologická část – STC Aqualogy Spain, K&K Technology a.s. KlatovyReferenční list

 Sludge Drying Facility VP a.s. (reference list)
Domů | O nás | Kontakty

© 2004-2024  Vodohospodářský podnik a.s., kontakt vhp@vhp.cz nebo +420 377 201 630.
Vývoj&Správa - Karumien s.r.o. (na základě licence i24, více na www.i24.cz).
 Pro přesnější informace nebo naplánování cesty, klikněně na mapu. Dále zde uvádíme situační schéma příjezdu na parkoviště naší společnosti.Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 14
P.O.BOX 2
303 02 Plzeň

tel.: +420 377 201 630
fax: +420 377 201 639
e-mail: vhp@vhp.cz
http://www.vhp.cz

ISDS: tw6gxx8
Výpis z OR »


verze 2.0.2.1 (2017-07-31 00:31:27)